HOW DO I SEE YOU?

Kampet ndërkulturore

Aktivitetet e këtij programi shkëmbimi synojnë të bashkojnë të rinjtë përmes bashkëpunimit intensiv dhe punës ekipore, pjesëmarrjes aktive në leksione dhe diskutime si dhe vizita kulturore në objektet e trashëgimisë. “How Do I See You?” mirëpret aplikimet nga të gjithë të rinjtë (18-25 vj.), pavarësisht nga gjinia, paaftësia, statusi martesor ose prindëror, origjina racore, etnike ose sociale, ngjyra, feja, besimi ose orientimi seksual.

KAMPI I PARË NDËRKULTUROR

Nga 22-27 qeshor arritëm që ta organizojmë kampin e parë të shkëmbimit ndërkulturor mes të rinjëve nga Kosova dhe Serbia, në Serbi.

Të rinjët patën rastin që përveç vizitave në organizata, galeri dhe muze të ndryshme të kalojnë një pjesë të madhe të kohës duke mësuar për njëri-tjetrin.

E tëra kjo përfundoi me portrete vizuale të realizuara përmes bashkëbisedimit mes të rinjëve duke u përqendruar në aspektin e kundërshtimit të narracionit të ashpërsuar të mediave që krijojnë paragjykime dhe stereotipizime ndaj njëri-tjetrit.

Intervistat do të kurohen si ekspozitë digjitale që do të lansohet gjatë edicionit XX të DokuFest nga 6-14 gusht 2021 në Prizren.

KAMPI I DYTË NDËRKULTUROR

Punimet audio vizuale të pjesëmarrësve nga Kosova dhe Serbia u prezantuan në ekspozitën ‘HDISY’ në gusht të vitit 2021 gjatë edicionin jubilar të DokuFest. Të pranishëm të shumtë patën mundësi të dëgjojnë nga afër videot e të rinjve në formë të portreteve audiovizuale dhe të bashkëbisedojnë me ta.

Përmes aktiviteteve të projektit të rinjtë gjatë takimeve në kampin ndërkulturor në Kosovë dhe Serbi kanë pasur mundësinë ta njohin njëri-tjetrin përmes artit dhe kulturës në një hapësirë të lirë nga gjuha e urrejtjes dhe paragjykimeve të ndërsjella.

Gjatë fillimit të zbatimit të projektit, aktivitetet përveç tjerash iu ndihmuan këtyre të rinjve në nxitjen dhe krijimin e narracioneve që trajtojnë çështjet ndërkulturore me të cilat ballafaqohen të rinjtë në Serbi dhe Kosovë përmes një hapësire ku shkëmbehen idetë dhe ku respektohet mendimi ndryshe, e që është i bazuar në respekt të ndërsjellë.