How do I see you?

How do I see you?

“HOW DO I SEE YOU” është projekt i përbashkët midis festivaleve DokuFest dhe Slobodna Zona qe synon krijimin e një lidhjeje, mes të rinjve të Kosovës dhe Serbisë përmes një programi edukues dhe gjithëpërfshirës me të rinj të moshës 18-25 vjeç, të cilët do të jenë pjesë e 6 kampeve ku do të shkëmbehen ide e mendime ndërkulturore, edukim mediatik dhe mbi të gjitha ku ata do të gjejnë qëllime të përbashkëta dhe të pasqyrojnë mendimet e tyre përmes intervistash në të cilat ata do të keni mundësi t’i shprehin pikëpamjen e tyre, për bashkëmoshtarët e tyre.

Shpjegimi i plotë në versionin anglisht.

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo