TRANSFORMIMI SHOQËROR INOVATIV NË  KOSOVË 

TRANSFORMIMI SHOQËROR INOVATIV NË  KOSOVË 

Projekti KIST ka për qëllim promovimin e edukimit digjital në arsim, duke ofruar udhëzime dhe materiale digjitale për shkollat, si dhe aktivitete kulturore e artistike, me synim e rritjes së pjesëmarrjes aktive të nxënësve në jetën qytetare, adresimin e dezinformimit, dhe zhvillimin e të menduarit kritik në përballjen me sfidat e shekullit 21. 

Projekti KIST financohet nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe Dokufest. SI DO TË ZBATOHET KY PROJEKT? Ndërhyrja e përbashkët në shkolla do të jetë baza kryesore e bashkëpunimit tonë. Ndërsa KEC do të trajnojë mësuesit dhe nxënësit e shkollave se si të përdorin përmbajtjen digjitale për qëllime kreative arsimore, DokuFest do të rrisë kapacitetet e tyre për të përdorur tregimin vizual për të zhvilluar histori me interes njerëzor të fokusuara në alternativa pozitive dhe kundër-narrativa frymëzuese ndaj gjuhës së urrejtjes. Projekti do të fillojë trajnimin e tij, gjatë periudhës korrik-gusht 2022, kur nxënësit dhe mësuesit do të ftohen të marrin pjesë në Shkollë Verore me një program të përbashkët për mësuesit dhe nxënësit mbi shkrim-leximin digjital. Kjo shkollë verore do të fokusohet në shkrim-leximin digjital për qëllime arsimore. Shkolla verore do të organizohet si pjesë integrale e programit DokuKids të edicionit të 22-të të DokuFest. 

Trajnimi ka si qëllim të ndihmojë shkollën pjesëmarrëse të zhvillojë aftësitë e pranueshme për të marrë pjesë në Sfidën e Transformimit Digjital, organizuar si pjesë e projektit tonë, që përfshin kategori të ndryshme. Nxënësit do të inkurajohen të zgjedhin një ose më shumë tema dhe nëpërmjet projektit të tyre, të rrisin ndërgjegjësimin e bashkëmoshatarëve të tyre rreth lajmeve të rreme, dezinformatave, formave të ndryshme të ekstremizmit etj. Hapat që projekti planifikon të ndërmarrë për të përmbushur trajnimin e tyre janë si më poshtë: Përkthimi dhe titrimi i filmave të përzgjedhur nga Biblioteka Digjitale për t'u përgatitur më pas në versione të gjata dhe të shkurtra për shfaqje në klasë. Zhvillimi udhëzues filmash për parandalimin e radikalizimit dhe edukimin digjital të medias për filmat që do të përdoren në klasë. Shfaqja e filmave në shkollat partnere me ndihmën e mësuesve të trajnuar. Qëllimi është të përgatiten shkollat ​​pjesëmarrëse për të drejtuar programin në mënyrë të pavarur dhe të sigurohet qasja e tyre në platformën ‘Burim Online i Mësuesve të DokuFest’ (përfshin diskutimin para shfaqjes, pas shfaqjes dhe ushtrimet praktike). Prodhimi i tregimeve me interes njerëzor nga 10 shkollat ​​e përzgjedhura. Organizimi i 10 sesioneve të trajnimit dy-ditor për klubet shkollore, i cili përfshin trajnimin e nxënësve dhe mësuesve të shkollave partnere për ndërtimin e narrativave për t'iu përshtatur modelit të shpërndarjes së mediave sociale dhe do të përfshijë mënyrën e përdorimit të duhur të pajisjeve të xhirimit, dhe teknikave përkatëse. 

Projekti pritet të përfundojë në prill 2023, me eventin e shpalljes të fituesve. Fituesit do të marrin çmime si kamera, laptop dhe pajisje të tjera digjitale, të cilat do të bëhen pronë e shkollës për tu përdorur për aktivitete të ngjashme në të ardhmen.

"Shkolla e filmit 'Future is Here' në DokuFest m'i ka ndërtuar shkathtësitë në përdorimin e programeve profesionale të editimit. Këto më kanë ndihmu me u përfshi profesionalisht në Qendrën Mediale të Universitetit Jacobs në Gjermani, ku në 2 vitet e fundit krijoj përmbajtje mualtimediale për komunikim shkencor."


Flutura Balaj, Studente, Fizikë dhe Shkenca të Tokës, Universiteti Jacobs - Bremen, Gjermani