EDUCATING 4 EQUALITY

EDUCATING 4 EQUALITY

Projekti ka për synim që të punojë në arsim, me mësimdhënës formal dhe joformal në fushën e edukimit, sociologjisë, të drejtave të njeriut, shoqërisë civile dhe shkencave shoqërore.

Projekti synon institucionet kombëtare dhe lokale që punojnë në arsim, mësimdhënësit formal dhe joformalë në fushën e edukimit, sociologjisë, të drejtave të njeriut, shoqërisë civile dhe shkencave shoqërore.

Luftimi i dhunës dhe diskriminimit bazuar në identitetin gjinor dhe seksual përmes edukimit filmik dhe mediatik.

Në mënyrë të veçantë, projekti do të synojë mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollave të mesme.

-Shfaqjet e filmave për të rinjtë përmes përzgjedhjes së Filmit, Sigurimin e të Drejtave të Filmit;
-Rritjen dhe promovimin e ndërgjegjësimit përmes përdorimit të teknologjive të reja në promovim, shfaqjet e filmave mbi barazinë gjinore për studentët dhe prindërit të ndjekura nga diskutime të fasilituara;
-Edukimin multimedial përmes zhvillimit manual të mësuesve dhe zbatimit të tij, publikimin manual dhe shpërndarjen;
-Sigurimin e qëndrueshmërisë dhe promovimin e mëtejshëm përmes shfaqjes së filmave, zhvillimit të filmit, trajnimit të trajnerëve dhe përfshirjes së tregimeve lokale.

Ky grant përkrahet nga “Programi i shoqërisë civile për Kosovë dhe Shqipëri” i financuar nga Ministria e Punëvë të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në bashkëpunim me Partnerët shqiptarë për Zhvillim dhe Ndryshim (PA).