TEACHERS DIGITAL LIBRARY

Online Platform with didactic materials for use of film in the classroom according to curricular fields of Curricular Framework of Republic of Kosova. Create an account for unlimited access to digital library with 157 films and 115 film guides for use of film in the classroom.

12 SHKOLLA PARTNERE NË PUNËTORINË PËR PËRDORIMIN E MJETEVE AUDIO-VIZUELE NË MËSIMDHËNIE

12 PARTNER SCHOOLS COLLABORATE ON THE USE OF AUDIO-VISUAL TOOLS IN TEACHING

Between October 28th and November 4th, DokuFest and KEC (Kosova Education Center), as part of the project “Innovative Social Transformation in Kosovo” – KIST+, conducted workshops on “The Use of Audio-Visual Tools in Teaching.” The workshops involved educators from 12 partner schools of the project, with a focus on the use of documentary films and their integration into the pre-university education curriculum.

10/11/23

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë