TEACHERS DIGITAL LIBRARY

Online Platform with didactic materials for use of film in the classroom according to curricular fields of Curricular Framework of Republic of Kosova. Create an account for unlimited access to digital library with 157 films and 115 film guides for use of film in the classroom.

FUQIA E AFTËSIVE MEDIATIKE & INFORMATIKE PËR MËSIMDHËNIE EFEKTIVE!

UNLEASHING THE POWER OF MEDIA & INFORMATION LITERACY IN THE CLASSROOM!

Discover the transformative learning experience that took place in Prizren on May 13 and 14.

01/06/23

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë