NJËSITË MËSIMORE – PSIKOLOGJI


KLASA XII: Seksualiteti dhe gjinia [Ngacmimet seksuale, dhuna seksuale]

 


Depresioni

Stresi

Ankthi

Kriza e identitetit


KLASA XI: Seksualiteti dhe gjinia

KLASA XII: Karakteristika e jetës së të rriturve

KLASA XII: Të menduarit


KLASA XI: Vetëdija dhe pavetëdija

KLASA XI: Emocionet

KLASA XI: Përceptimi social


KLASA XI: Njohja shoqërore

KLASA XI: Diversiteti socio-kulturor midis individëve

KLASA XII: Seksualiteti dhe Gjinia


Zhvillimi njerëzor
Personaliteti
Bullizmi

KLASA XI: Personaliteti dhe vlerësimi

KLASA XI: Ruajtja e informacionit në kujtesë

KLASA XI: Rikuperimi dhe nxjerrja e informacionit nga kujtesa

KLASA XI: Çfarë nënkuptohet me personalitet dhe kontstrukt personaliteti

KLASA XI: Mjete vlerësuese të përdorura te personaliteti

KLASA XI: Qëndrimet dhe gjykimi social

KLASA XI: Ndikimi social

KLASA XII: Personaliteti

KLASA XII: Shëndeti mendor dhe ai fizik

KLASA XII: Vlerat dhe feja