NJËSITË MËSIMORE – GJUHË ANGLEZE


Pasurimi i fjalorit

 

Ushtrimi i të kuptuarit përmes dëgjimit


How to Behave Abroad

Second Conditional [Past Simple, Present Perfect]

Writing about film


People and Places

Nationalities

 


KLASA X: What’s Your Advice

KLASA XI: Speaking and Listening

KLASA XI: A Social Conscience


Komunikimi


Komunikimi në gjuhën angleze

Shkrimi i fjalimit

Theksi kinez në gjuhën angleze


Aftësimi i të dëgjuarit dhe shprehurit

Identifikimi i termave dhe diskutimi


KLASA X: Daily Life

KLASA X: Leisure & Pleasure [Media, Information & Education]

KLASA X: Education and Career

KLASA XI: The World Around Us

KLASA XI: Dilemmas and Decisions

KLASA XI: Rules and Freedom

KLASA XII: Who am I really?

KLASA XII: Lifetime Experiences

KLASA XII: Emotional Intelligence

KLASA XII: Big Events [Social Events, Organizing International Events]

KLASSA XII: Mysteries and Problems of our times