NJËSITË MËSIMORE – EDUKATË QYTETARE


Rëndësia e multikulturalizmit në shoqëri Kl. XI

Marrëdhëniet prindër – fëmijë dhe roli i prindërve në edukimin e socalizimin e fëmijës kl. IX


Çrregullimet psikologjike
Agresiviteti
Konfliktet
Të mësuarit në bazë të imitimit
Pasurimi i fjalorit
Lindja e Mesme
Diversiteti Kulturor


Panairet
Trashëgimia e vlerave kulturore
Shtresëzimi shoqëror
Pasurimi i fjalorit,
Përshkrimi i qytetit dhe tregimet e emigrantëve
Migrimi, Globalizimi,
Kujtesa, Depresioni kolektiv,
Arti industrial, Qytetaria aktive, Tregtia e lirë.


Klasa XI: Idealet dhe praktikat qytetare (Vlerat e shoqërisë bashkëkohore. Liria. Barazia. Drejtësia. Zgjidhja e konflikteve. Solidariteti)


Pasojat sociale papunësia dhe varfëria


Klasa XI: Seksualiteti dhe gjinia (Rolet gjinore)


Klasa XI: Kushtetuta e Kosovës