THE CONFESSION

The Confession

Regjisor: Ashish Ghadiali & James Rogan, Viti i prodhimit: 2016
Kohëzgjatja: 45min. Licenca: World Stories, The Why Foundation.

Autore e doracakut:

Merita Shala, “Mileniumi i tretë” Prishtinë.

Lëndët mësimore:

-Sociologji,

-Psikologji,

-Gjuhë angleze.

Fushat e Kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Jeta dhe puna, Gjuhët dhe komunikimi.

Përshtatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasat XI -XII.

Kompetencat: Kompetenca e të mësuarit, Kompetenca qytetare, Kompetenca personale, Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit.

Shkarko fletën e punës / Download