POINT AND SHOOT

Regjisor: Marshall Curry
Viti i prodhimit: 2014
Kohëzgjatja: 45min.
Licenca: World Stories, The Why Foundation

Autorët e doracakut:

Ardian Sallauka, “Jeta e re” Suharekë
Kujtesa Salihu – Keka, “Xhavit Ahmeti” Gjilan
Selvete Poniku, “Shk. e kompetencave” Prizren
Gyltene Isufi, “Zenit” Prishtinë
Fatlume Hyseni, “Zenel Hajdini” Gjilan
Beqir Mustafa, “Xhelal Hajda” Rahovec

Lëndët mësimore:

-Psikologji

-Sociologji

-Gjeografi

-Edukatë qytetare

-Gjuhë angleze

Fushat e kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Gjuhët dhe Komunikimi, Jeta dhe Puna.

Përshtatshëm për:

I përshtatshëm për: Shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasat X- XI -XII.

Kompetencat: Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit, Kompetenca e të mësuarit, Kompetenca qytetare.

Shkarko fletën e punës / Download