DETROPIA

Regjisor: Heidi Ewing, Rachel Grady
Viti i prodhimit: 2012

Kohëzgjatja: 91min.
Licenca: World Stories, The Why Foundation

Autorët e doracakut:

Merita Shala, “Mileniumi i tretë” Prishtinë
Jeta Rexha, “Hajdar Dushi” Gjakovë
Gentiana Dërdovski, “Shk. Kompetencave” Prizren
Esat Dërguti, “Xhelal Hajda” Rahovec

Lëndët mësimore:

-Sociologji

-Turizëm

-Edukatë qytetare

-Histori

Fushat e kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Gjuhët dhe Komunikimi, Edukata Qytetare, Jeta dhe Puna.

Përshtatshëm për:

I përshtatshëm për: shkallën kurrikulare 5 dhe 6, klasa XI – XII dhe X.


Kompetencat: Kompetenca e të shprehurit dhe komunikimit, të mësimit, të menduarit, personale, qytetare, për punë, jetë dhe mjedis.

Shkarko fletën e punës / Download