DIGITAL MEDIA CLUBS

DIGITAL MEDIA CLUBS

Projekti “Klubet Digjitale të Medias” ka filluar me 1 Shtator 2019 dhe ka zgjatur deri më 30 Janar 2021. Projekti u dedikohet 20 shkollave kampione të përzgjedhura nga GIZ në 7 komuna të Kosovës dhe në 3 shkolla publike të komunës së Prizrenit bashkëfinancuar nga Komuna e Prizrenit.

Projekti ‘Klubi i Mediave Digjitale’ filloi më 1 shtator 2019 dhe zgjati deri më 30 janar 2021. Projekti mbështeti 20 shkolla kampione të përzgjedhura nga organizata GIZ në 7 komuna të Kosovës dhe në 3 shkolla publike në Prizren të bashkëfinancuara nga Komuna e Prizrenit.

Objektivi i përgjithshëm i projektit është të rrisë ndërgjegjësimin dhe pjesëmarrjen aktive të studentëve në trajtimin e çështjeve të përfshirjes, bullizmit, diskriminimit dhe qytetarisë aktive duke përmirësuar mendimin kritik dhe analitik, nxitjen e kreativitetit dhe fuqizimin e tyre për të komunikuar në mënyrë efikase në peizazhin e larmishëm mediatik.

Foto: Studentët gjatë vizitës frymëzuese në Gjirafa Video

Projekti u fokusua posaçërisht në mësimin e studentëve për mediat digjitale në një mjedis të këndshëm ku studentët kanë kreativitetin për të imagjinuar, krijuar dhe prodhuar histori mediatike digjitale, revista shkollore me mundësi të pakufishme. Nëpërmjet serisë së punëtorive fizike dhe virtuale studentët mësuan se si të përdorin mjetet e mediave digjitale për prodhim audiovizual, botim desktop dhe të mësojnë të punojnë së bashku në një grup.

Foto: Trajnimi i mësuesve mbi përfitimet e mësimit digjital

Krijimi i Klubeve të Medias Dixhitale synon:
• Rritja e cilësisë së arsimit nëpërmjet aktiviteteve formale, joformale dhe jashtëshkollore
• të prezantojë metoda të të nxënit ndërveprues nëpërmjet arteve pamore
• të mbështesë pjesëmarrjen e nxënësve në vendimmarrjen e shkollës dhe krijimin e mjediseve miqësore për shkollën
• promovojnë barazinë dhe diversitetin
• të inkurajojë kreativitetin, të menduarit logjik, analitik dhe kritik të nxënësve
• të zhvillojë aftësitë teknike dhe sociale të nxënësve

Foto: Trajnimi i teknikës së intervistës

Megjithëse programi filloi me trajnime praktike për studentët në shkollat e tyre të kombinuara me trajnimet për Koordinatorët e Klubit Mediatik, për shkak të shpërthimit të pandemisë COVID-19 dhe mbylljes mbarëkombëtare në Mars 2020, Ekipi i Projektit duhej të miratonte dhe transferonte shpejt i gjithë programi në një sferë virtuale. Në fillim, ky u pa si një mision pothuajse i pamundur për t’u arritur, por pas disa takimeve me mësues dhe nxënës arritëm të zhvillojmë një program trajnimi për krijimin e Klasës Virtuale për përdorim në mësimdhënien online.

Projekti u zgjerua në vitin shkollor 2020/2021 dhe i ka mundësuar ekipit të DokuFest-it që të mbajë trajnimet në sferën virtuale dhe t’i përgatisë nxënësit për konkursin e përfundimit të projektit. Për këtë qëllim DokuFest siguroi mbi 100 libra edukativë, duke përfshirë enciklopedi botërore dhe udhëzues të ndryshëm të njohurive digjitale. Fituesit e konkurseve të fotografisë dhe videove morën lente profesionale për kamerat e tyre, për të qenë në gjendje të angazhohen në një prodhim digjital më kërkues në të ardhmen.

Foto: Klubi i Mediave Digjitale në veprim

Themelimi i Klubeve Digjitale të Medias në 20 Shkolla Kampione nga DokuFest përmes përkrahjes së GIZ-it Gjerman ka arritur që të krijoj hapësirë në këto shkolla ku nxënësit kanë mundësi të shprehin kreativitetin e tyre përmes komunikimit vizuel.

Në gjysëmvjetorin e parë të vitit shkollor 2021/2022 DokuFest organizoi kampe dyditore për Klubet Digjitale të Mediave, duke ju ofruar një mundësi nxënësve që të trajtojnë tema komplekse përmes teknikës stop-motion e cila u facilitua nga Studio Amam dhe ekspertët e angazhuar. Arsimi Cilësor, Zvogëlimi i Pabarazive, Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme, si dhe Veprim për Ndryshimet Klimatike ishin temat e përzgjedhura për trajtim kreativ.

I tërë trajnimi ju ofrua 104 nxënësve dhe 19 mësimdhënësve të 17 shkollave kampione brenda 5 javëve në hapësirat e Kinemasë DokuKino. Këto punime të nxënësve u konsoliduan në një animacion i cili u ekspozua në 7 komunat e shkollave kampione.

Përgjatë këtyre trajnimeve nxënësit janë njoftuar me temat e Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), dhe pas përzgjedhjes së temës janë trajnuar për zhvillimin e konceptit përmes rrëfimit audiovizuel duke përdorur teknikën stop-motion. Pasi që është vendosur koncepti, secilit grup i është kërkuar që ta transmetojë konceptin final në storyboard, ku edhe është dashur të planifikojnë për materialet dhe mënyren e realizimit të projektit të tyre me stop-motion.

Të gjitha këto risi të mësuara janë transferuar pastaj në punimin final që është duke u ekspozuar në 7 komuna, atë të Gjilanit, Gjakovës, Prishtinës, Prizrenit, Obiliqit, Shtimes dhe Podujevës.