BIBLIOTEKA DIGJITALE E MËSIMDHËNËSIT

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me 157 filma dhe me 115 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

Filmi - Instrument edukativ në shkolla për promovimin e mësimit inovativ

Filmi - Instrument edukativ në shkolla për promovimin e mësimit inovativ

Tetëmbëdhjetë mësimdhënës nga shkolla të mesme të larta në Kosovë u bënë pjesë e dy punëtorive të rradhës për mësimdhënës të cilat si fokus kryesor kishin përdorimin e filmit dokumentar dhe integrimin e tij në kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar në Kosovë.

09/04/24

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë