Biblioteka Digjitale e MësimdhënësitFilma dokumentarë me tema të ndryshme për përdorimin e mjeteve audio-vizuele dhe materialeve didaktike në shkolla të mesme dhe shkolla të mesme të ulëta të Kosovës.
Rihapja e kinemasë “DokuKino”

Rihapja e kinemasë “DokuKino”

DokuKino sërish e hapur.

28/12/20

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo