Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

THIRRJE PËR OFERTUES: PAJISJE TË ZËRIMIT

DokuFest është në kërkim të shërbimit, huazimit të pajisjeve të zërimit dhe ndriçimit (nga 04.08.2023 deri më 12.08.2023) për eventet e organizuara për festivalin, edicioni XXII. Nr. i referencës: 003/23 Ftojmë kompanitë që të dërgojnë ofertat dhe të bashkangjesin dokumentet si: — Çertifikatën e Biznesit dhe ofertën e tyre sipas modeleve të kërkuara: SHIH KËTU Ofertat duhet të dërgohen në e-mail adresën [email protected]. Afati i fundit për dërgesë të ofertave është data 01.05.2023

"Filmat edukativë si mjete kyçe për të inspiruar ndryshimin dhe për të promovuar dialogun ndërkulturor në shkolla. Një mundësi unike për nxënësit të zhvillojnë aftësi kritike të mendimit, të rrisin ndërgjegjësimin rreth çështjeve sociale dhe kulturore dhe të nxisin një qasje më të hapur dhe të përfshirëse ndaj mësimit. Përmes temave të tyre të fuqishme dhe narrativave të ndikshme, këto filma edukativë janë burime të pasura që mbështesin mësimdhënien inovative dhe kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më të informuar, të ndërgjegjshme dhe demokratike."