Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

PUNËTORI PËR KRIJIMIN E DOKUMENTARËVE KREATIV

DokuFest, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, fton të gjithë entuziastët e rinj të filmit të moshës 18 deri në 25 vjeç, nga zonat gjeografike që mbulohen nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Misioni i OSBE-së në Serbi, të aplikojnë për Punëtoritë për krijim të filmit në Prizren.

-THIRRJE PËR APLIKIM - Orari tentativ: Dhjetor 2021 deri në mars 2022, DokuFest, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, fton të gjithë entuziastët e rinj të filmit të moshës 18 deri në 25 vjeç, nga zonat gjeografike që mbulohen nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Misioni i OSBE-së në Serbi, të aplikojnë për Punëtoritë për krijim të filmit në Prizren. Punëtoritë janë pjesë e Programit të Edukimit të Filmit të DokuFest e cila ofron mjete dhe njohuri për tregimtarët e rinj që janë të interesuar në krijimin e filmave dokumentarë kreativ mbi temat e të drejtave të njeriut dhe vlerave demokratike. STRUKTURA DHE TEMA: Kurrikula e seminarit përfshin: • Kampin shtatë-ditor të para-produkcionit në Prizren - tentativisht dhjetor 2021 • Një muaj produkcion - skautim, kërkim, konsultime dhe xhirime të materialit, tentativisht gjatë janarit dhe shkurtit 2022 • Kampin shtatë-ditor të pas-produkcionit në Prizren, tentativisht Mars 2022 • Shfaqjen e filmave në edicionin XXI të DokuFest, gusht 2022 Kampet udhëhiqen nga kineastë me përvojë dhe ndihmohen nga profesionistë ndërkombëtarë të filmit të cilët do të mbajnë masterklasa dhe punëtori gjatë kampit të para-produkcionit, dhe do të asistohen nga redaktorët e filmit me përvojë gjatë kampit të pas-produkcionit. KUALIFIKIMET: Thirrja është e hapur për të rinjtë dhe të rejat e moshës 18 deri në 25 vjeç që vijnë nga zonat gjeografike të mbuluara nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Misioni i OSBE-së në Serbi. Aplikuesit duhet të kenë njohuri/aftësi bazike në komunikimin me video dhe duhet marrin pjesë personalisht gjatë dy kampeve 7-ditore në Prizren (në dhjetor dhe mars, tentativisht). Aplikuesit gjithashtu duhet të jenë në gjendje të punojnë dhe komunikojnë në gjuhën angleze. Punëtoria kërkon pjesëmarrje aktive. Mospjesëmarrja në ndonjë nga sesionet mund të rezultojë në zëvendësimin e pjesëmarrësve që nuk janë të pranishëm. ARANZHIMET: Të gjitha shpenzimet e pjesëmarrjes në punëtoritë, përfshirë transportin, ushqimin, pijet freskuese, si dhe akomodimi, do të mbulohen nga organizatori. Aplikacioni Aplikuesit duhet të plotësojnë një pyetësor për të aplikuar për programin, i cili mund të gjendet më poshtë, si dhe në faqen kryesore dhe llogaritë në mediat sociale të Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe DokuFestit. Aplikacionet duhet të plotësohen dhe të dërgohen në [email protected] më së voni deri më datën 10 nëntor 2021. Formulari për aplikim ———————————————————————————— [1] Në qoftë se situata epidemiologjike lejon tubime fizike në kohën e paraparë për mbajtjen e aktivitetit. Nëse jo, kampet do të shtyhen për më vonë kur lejohen tubimet fizike [1] Aktiviteti do të organizohet në përputhje me vendimet e fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në kohën e paraparë për mbajtjen e aktivitetit SRB/ RADIONICE ZA STVARANJE FILMOVA O LJUDSKIM PRAVIMA I DEMOKRATSKIM VREDNOSTIMA - OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE - Okvirni raspored: od decembra 2021. do marta 2022, DokuFest, u saradnji sa Misijom OEBS-a na Kosovu, poziva mlade filmske entuzijaste između 18 i 25 godina, sa geografskih područja koje pokriva Misija OEBS-a na Kosovu i Misija OEBS-a u Srbiji, da se prijave za radionice filmskog stvaranja u Prizrenu. Radionice su deo DokuFestovog programa filmske edukacije koji pruža alate i znanje mladim pripovedačima koji su zainteresovani za kreativno stvaranje dokumentarnih filmova na teme ljudska prava i demokratske vrednosti. STRUKTURA I TEMA: Program radionice uključuje: • Sedmodnevni predprodukcijski kamp u Prizrenu - okvirno, decembra 2021 • Mesec dana produkcije - izviđanje, istraživanje, konsultacije i snimanje materijala okvirno tokom januara i februara 2022 • Sedmodnevni postprodukcijski kamp u Prizrenu, okvirno marta 2022 • Prikazivanje filmova na XXI izdanju DokuFesta, avgusta 2022 Kampove vode iskusni filmski stvaraoci, a pomažu im međunarodni filmski profesionalci koji će održavati master klase i radionice tokom predprodukcijskog kampa, dok će im tokom postprodukcijskog kampa pomoći iskusni filmski urednici. KVALIFIKACIJE: Poziv je otvoren za mlade žene i muškarce uzrasta od 18 i 25 godina koji dolaze iz geografskih područja koje pokrivaju Misija OEBS-a na Kosovu i Misija OEBS-a u Srbiji. Kandidati/kandidatkinje treba da imaju osnovna znanja/veštine u video komunikaciji i da lično učestvuju tokom dva sedmodnevna kampa u Prizrenu (okvirno u decembru i martu). Kandidati/kandidatkinje bi takođe trebali biti u mogućnosti da rade i komuniciraju na engleskom jeziku. Radionica zahteva aktivno učešće. Neprisustvovanje bilo kojoj od sesija može dovesti do zamene učesnika koji nisu prisutni. ARANZMANI: Sve troškove učešća na radionicama, uključujući prevoz, obroke i osveženje i smeštaj pokriva organizator. Prijava Kandidati/kandidatkinje treba da popune upitnik za prijavu na program koji se nalazi u nastavku, kao i na početnoj stranici i na nalozima društvenih medija Misije OEBS-a na Kosovu i DokuFesta. Prijave treba popuniti i poslati na [email protected] najkasnije do 10. novembra 2021. Formular za prijavu [1] Ako epidemiološka situacija dozvoljava lična okupljanja u vreme aktivnosti; U suprotnom, kampovi će biti odloženi za kasnije kada budu dozvoljena lična okupljanja [1] Aktivnost će biti organizovana u skladu sa najnovijim odlukama Ministarstva zdravlja u vreme aktivnosti

"Në zemrën e sfidave shoqërore dhe ndryshimeve globale, arti dhe edukimi bashkohen për të ndriçuar rrugën drejt kuptimit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit. Përmes filmave dhe programeve arsimore, të rinjtë marrin fuqinë të ndërtojnë një të ardhme të përbashkët në harmoni dhe paqe."