Për qasje të plotë në Bibliotekën Digjitale ju duhet llogari aktive në DokuLab

Llogari e re

THIRRJE PËR APLIKIM – KAMPI I PARË NDËRKULTUROR “STORIES WE TELL”

DokuFest i fton të gjithë të rinjtë e moshës 18-25 vjeçare nga të gjitha komunitetet në Kosovë që të aplikojnë për të qenë pjesë e kampit të parë ndërkulturor “Stories We Tell”, projekt ky i financuar nga projekti “SMART Balkans” Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor, e financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë.

“Stories We Tell” është një nismë e kushtuar për të rinjtë e moshës 18-25 vjeçare që dëshirojnë të bëjnë ndryshim në Kosovë dhe që besojnë në fuqinë e historive që sfidojnë stereotipet dhe frymëzojnë ndryshim. Kjo eksperiencë monumentale ka mundësi për të ndikuar në rritjen e bashkëpunimin dhe ndërveprimit mes të rinjëve nga të gjitha komunitetet në Kosovë, dhe përmes bashkëpunimit kreativ, si prodhimi i materialeve audio-vizuale që do t’i shfaqin pjesëmarrësit duke intervistuar njëri-tjetrin. Përveç kësaj, ky program Shkëmbimi Kulturor përfshin pjesëmarrje aktive në ligjërata dhe diskutime, vizita kulturore në objektet e trashëgimisë, zhvillimin e edukimit mediatik dhe filmik si një mjet për të zbuluar qëllimet, problemet dhe përvojat e përbashkëta. Vizita studimore do të mbahet nga data 29 janar deri më 4 shkurt 2024, kur pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen me qendra të ndryshme kulturore, artistike dhe organizata të tjera të shoqërisë civile në Prizren, Gjakovë, Pejë dhe Prishtinë si dhe qytete të tjera në Kosovë. Programi është krejtësisht falas dhe shpenzimet e udhëtimit, ushqimit dhe akomodimit do të mbulohen nga organizatorët. Parakushtet për pjesëmarrje në program janë mosha e përshtatshme (18 deri në 25 vjeç), motivimi për shkëmbim kreativ dhe rrjetëzimi shoqëror, dëshira për të takuar bashkëmoshatarë me interesa të ngjashme. Për të aplikuar duhet të plotësoni njërin nga pesë Formulët e Aplikimit të përpiluar në gjuhën shqipe, serbe, turke, rome dhe angleze, deri më 15 janar 2024 - numri i pjesëmarrësve është i kufizuar. Për të gjitha informatat shtesë, ju lutemi na kontaktoni përmes [email protected] ose përmes rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram.

Format e aplikimit:

[SHQ] Pyetësor — Stories We Tell [SER] Upitnik — Stories We Tell [RAE] Puqlarno — Mothavipya so Amen Mothava [TUR] Anket — Stories We Tell [ENG] Questionnaire — Stories We Tell - - - [SER] POZIV ZA PRIJAVU - PRVI INTERKULTURALNI KAMP "STORIES WE TELL" DokuFest poziva sve mlade od 18-25 godina iz svih zajednica na Kosovu da se prijave za učešće u prvom interkulturalnom kampu „Stories We Tell“, ovaj projekat finansira „SMART Balkans“ civilno društvo za zajedničke vrednosti u Zapadnom Balkanu, finansirano od strane Ministarstva inostranih poslova Norveške. „Stories We Tell“ je inicijativa posvećena mladima od 18 do 25 godina koji žele da naprave razliku na Kosovu i koji veruju u moć priča koje izazivaju stereotipe i inspirišu promene. Ovo monumentalno iskustvo ima potencijal da utiče na rast saradnje i interakcije između mladih ljudi iz svih zajednica na Kosovu, i kroz kreativnu saradnju, kao što je proizvodnja audio-vizuelnih materijala koji će pokazati da učesnici intervjuišu jedni druge. Pored toga, ovaj program kulturne razmene uključuje aktivno učešće u predavanjima i diskusijama, posete kulturnim znamenitostima, razvoj medijskog i filmskog obrazovanja kao sredstva za otkrivanje zajedničkih ciljeva, problema i iskustava. Studijska poseta će se održati od 29. janaura do 4. februara 2024., kada će učesnici imati priliku da se upoznaju sa različitim kulturnim, umetničkim centrima i drugim organizacijama civilnog društva u Prizrenu, Đakovici, Peći i Prištini, kao i drugim gradovima na Kosovu. Program je potpuno besplatan, a troškove putovanja, ishrane i smeštaja snose organizatori. Preduslovi za učešće u programu su odgovarajući uzrast (18 do 25 godina), motivacija za kreativnu razmenu i društveno umrežavanje, želja za upoznavanjem vršnjaka sličnih interesovanja. Da biste se prijavili, morate do 15. januara popuniti jedan od pet prijavnih formulara sastavljenih na albanskom, srpskom, turskom, romskom i engleskom jeziku – broj učesnika je ograničen. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem [email protected] ili putem društvenih mreža Fejsbuk i Instagram.

"Filmat edukativë si mjete kyçe për të inspiruar ndryshimin dhe për të promovuar dialogun ndërkulturor në shkolla. Një mundësi unike për nxënësit të zhvillojnë aftësi kritike të mendimit, të rrisin ndërgjegjësimin rreth çështjeve sociale dhe kulturore dhe të nxisin një qasje më të hapur dhe të përfshirëse ndaj mësimit. Përmes temave të tyre të fuqishme dhe narrativave të ndikshme, këto filma edukativë janë burime të pasura që mbështesin mësimdhënien inovative dhe kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më të informuar, të ndërgjegjshme dhe demokratike."