MEDIA: NGA TEORIA NË PRAKTIKË

MEDIA: NGA TEORIA NË PRAKTIKË

— në bashkpunim me GIZ.

Në datën 15 prill, mbajtëm një sesion informues për një ditë me 60 studentë dhe 20 mësues nga 20 shkolla të shtatë bashkive të ndryshme, përkatësisht për media tradicionale dhe dixhitale. Aktiviteti është pjesë e projektit më të madh “Fabrika e Aftësive Dixhitale”, në bashkëpunim me partnerët tanë të njëkohshëm të kohëve të gjata, GIZ. Qëllimi i projektit është të inkorporojë mësimdhënien për aftësi dixhitale dhe teknologjike në institucionet arsimore në Kosovë, ndërkohë që krijon një mjedis të sigurt për adoleshentët e rinj në mendimin kritik dhe analitik, nxitjen e kreativitetit dhe fuqizimin e tyre për të komunikuar efikas në peisazhin e ndryshuar të mediave.

Rëndësia e këtyre aftësive nuk mund të theksohet mjaftueshëm, pasi teknologjia vazhdon të luajë një rol gjithnjë e më të qendrueshëm në të gjitha aspektet e jetës moderne. Duke zhvilluar këto aftësi te të rinjtë, ata janë më të përgatitur për të arritur sukses në një botë që ndryshon gjithmonë. Më tepër, zhvillimi i këtyre aftësive ndër studentët që frekuentojnë shkollat publike zgjeron mundësitë për qasje ndaj këtyre aftësive për një gamë më të gjerë individësh, të cilët nuk do të kishin qasje ndryshe, duke vendosur atë qëndrim të pakëndshëm ndaj individëve të mërguar të shoqërisë.

Aktivitetet fillestare të projektit, si ky, shërbejnë si themelet për aktivitetet e ardhshme të këndshme dhe praktike. Gjatë seancave të ardhshme, studentët pjesëmarrës do të shfrytëzojnë kreativitetin dhe do të zhvillojnë aftësitë e tyre dixhitale në fusha si filmimi, fotografia dhe montazhi. Moduli ynë përfshin gjithashtu trajnimin e mësuesve mbi si të krijojnë mësime tërheqëse që kaptivojnë dhe frymëzojnë studentët të bëhen tregues të njohurive të tyre të storytelling-ut, me një fokus të veçantë në: Si të shmangim fjalorin e urrejtjes, dezinformimin dhe dezinformimin?

Puna jonë e mëparshme me GIZ arriti të vendoste bazën për këtë projekt aktual përmes themelimit të Klubeve të Mediave Dijitale në 20 shkolla të shtatë komunave, të cilat prezantuan mënyra alternative dhe moderne të mësimit dhe nxënies përmes artit dhe medias duke lejuar nxënësit të krijojnë dhe prodhojnë histori mediale, lajme, dhe revista shkollore.

Sesionin e informacionit mbi median tradicionale dhe dixhitale, e mblodhi deri në tre nxënës nga secili klub i mediave dixhitale dhe mësuesit e tyre, në Parkun e Trajnimit të Inovacionit në Prizren (ITP).Moduli fokusohet në bazat e shëndetit në internet, përshkuesit offline nëpërmjet lëndëve kreative dhe lojërave, bazat e alfabetizmit në web, bazat e privatësisë, shkrim kreativ për prodhimin vizual, bazat e prodhimit vizual, njohja e audienca, si të bëni një buletin informativ, bazat e YouTube (të drejtat dhe gabimet), media sociale dhe komunikim efikas. Sesioni informativ u nda në tre seksione që studentët do të ndiqnin një nga një, secili me fasilitorët e tyre të veçantë. Tre seksionet ishin mbi film dhe përcjellje vizuale, të mësuar nga regjisori i filmit Zgjim Terziqi, grafikë dhe dizajn digjital, të mësuar nga Artan Xhaha, themelues i një kompanie të udhëheqësishme të dizajnit grafik në Kosovë, dhe marka & PR, të mësuar nga eksperti në fushën Valon Canhasi.

Ne presim me shumë entuziasëm të shohim materializimin e njohurive të reja të studentëve në fazat e ardhshme të projektit.

giz