Biblioteka Digjitale e Mësimdhënësve

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me 157 filma dhe 115 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

Duke u regjistruar në Bibliotekë do të keni qasje në filma dhe materiale përcjellëse arsimore me të cilat nxënësit zhvillojnë njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe prirjet që janë të domosdoshme për një shoqëri demokratike. Kjo ndihmon që të zhvillojnë të kuptuarit e tyre mbi botën, njerëzit, vlerat e tyre, proceset shoqërore në kohë, vende dhe rrethana të ndryshme. Gjithashtu, nëpërmjet kësaj fushe ata zhvillojnë edhe të kuptuarit e tyre për mjedisin e vet dhe më gjerë.

Për qasje të plotë në bibliotekë, Kyqu ose krijo Llogari të re.

Shkollat e Mesme të Larta (SHML)

Shkollat e Mesme të Ulëta (SHMU)

Fushat kurrikulare