Biblioteka Digjitale e Mësimdhënësve

Pranoni qasje në materiale të shumta në të gjitha njësitë më poshtë.

Login nëse veq jeni pajisur me username/password.

Apo kërkoni qasje të re.

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo