THIRRJE PËR APLIKIME - Grantet për filma

THIRRJE PËR APLIKIME - Grantet për filma

Mbështetje për valën e re të filmbërësve të Kosovës

Grantet e Filmit të DokuFest, të njohura si “Mbështetje për valën e re të kineastëve të Kosovës”, është një iniciativë prestigjioze në Kosovë e krijuar për të ushqyer talentet e reja në industrinë e filmit. Ky program ofron një buxhet në të holla, mentorim në produksion dhe mbështetje të distribuimit për kineastët premtues nga Kosova. Kjo skemë e granteve është pjesë e programit më të gjerë të DokuFest, “Avancimi i Shoqërisë Demokratike përmes përdorimit të Artit dhe Kulturës”, i mbështetur nga Ambasada Suedeze në Kosovë, i cili synon të adresojë sfidat bashkëkohore shoqërore si erozioni i institucioneve demokratike, mungesa e dialogut dhe përjashtimi, duke bashkuar artet, kulturën dhe çështjet përkatëse sociale.

Ne po kërkojmë aplikime për deri në 6 ide filmash që do të jenë në listën e ngushtë bazuar në propozimin dhe materialet mbështetëse vizuale të paraqitura. Projektet e përzgjedhura do të zhvillohen më tej me kontributin e profesionistëve të filmit. 6 kineastë do të kenë mundësinë t’i paraqesin projektet e tyre një paneli ekspertësh, të cilët do të përzgjedhin 2 projekte filmike që do të prodhohen deri në gusht 2024.

DokuFest do të sigurojë një buxhet prej 7,000 eurosh në para, si dhe një kamerë profesionale dhe mbështetje për produksion dhe distribuimin. Për më tepër, kineastët e përzgjedhur do të marrin mentorim gjatë një periudhe gjashtëmujore për të ndihmuar në krijimin e filmave bashkëkohore.

Fokusi kryesor i këtij programi është të mbështesë talentet vendorë, tregimtarët e rinj, regjisorët dhe producentët, në prodhimin dhe shpërndarjen e tregimeve lokale në skenën ndërkombëtare. Nëpërmjet kësaj nisme, ne synojmë të promovojmë narrativat lokale nga këndvështrimi i artistëve të rinj dhe krijues.

Këto grante ofrojnë një mundësi alternative të financimit për realizimin e filmave në Kosovë, veçanërisht duke synuar kineastët të cilët mund të zhvillojnë dhe ofrojnë projektet e tyre brenda një afati kohor të caktuar. Individët e gatshëm për të bashkëpunuar me producentët e rinj përmes kompanive të regjistruara të prodhimit të filmit kanë të drejtë të aplikojnë.

Duke qenë se komisioni përzgjedhës përbëhet nga profesionistë ndërkombëtarë të filmit, është e domosdoshme që të gjitha materialet të dorëzohen në gjuhën angleze, të cilat mund të gjenden KËTU.

– – – – – – – –

[SER] POZIV ZA PRIJAVE DokuFest-ovi filmski grantovi - “Podrška novom talasu kosovskih filmskih stvaralaca”

DokuFest-ovi filmski grantovi, poznati kao “Podrška novom talasu kosovskih filmskih stvaralaca”, je prestižna inicijativa na Kosovu koja je osmišljena da neguje nove talente u filmskoj industriji. Ovaj program nudi gotovinski budžet, mentorstvo za produkciju i podršku distribuciji perspektivnim filmskim stvaraocima sa Kosova. To je deo šireg programa DokuFesta, „Unaprjeđenje demokratskog društva kroz upotrebu umetnosti i kulture“, podržanog od Švedske ambasade na Kosovu, koji ima za cilj da se pozabavi savremenim društvenim izazovima kao što su erozija demokratskih institucija, nedostatak dijaloga i isključenost, spajanjem umetnosti, kulture i relevantnih društvenih pitanja.

Tražimo prijave za do 6 filmskih ideja koje će ući u uži izbor na osnovu dostavljenog predloga i pratećeg vizuelnog materijala. Odabrani projekti će se zatim dalje razvijati uz doprinos filmskih profesionalaca. Na kraju, 6 filmskih stvaralaca će imati priliku da svoje projekte predstave panelu stručnjaka, koji će naručiti do 2 filma koji će biti proizvedeni do avgusta 2024.

DokuFest će obezbediti gotovinski budžet od 7.000 evra, zajedno sa profesionalnom kamerom i podrškom za produkciju i distribuciju u naturi. Pored toga, odabrani filmski stvaraoci će dobiti mentorstvo u periodu od šest meseci kako bi pomogli u stvaranju živopisnih i provokativnih savremenih priča.

Ključni fokus ovog programa je podrška lokalnim talentima, mladim pripovedačima, rediteljima i producentima, u proizvodnji i distribuciji lokalnih priča na međunarodnom tržištu. Kroz ovu inicijativu, cilj nam je da promovišemo lokalne narative iz ugla mladih i kreativnih umetnika.

Ovi grantovi nude alternativne mogućnosti finansiranja za filmsku proizvodnju na Kosovu, posebno za filmske stvaraoce koji mogu da razviju i isporuče svoje projekte u određenom vremenskom okviru. Pojedinci spremni da sarađuju sa mladim producentima preko registrovanih kompanija za proizvodnju filmova imaju pravo da se prijave.

Pridružite nam se u ovoj uzbudljivoj prilici da doprinesete živoj filmskoj industriji na Kosovu i pokažete svoje kreativne veštine pripovedanja globalnoj publici. Prijavite se sada na DokuFest-ove filmske grantove i budite deo novog talasa kosovskih filmskih stvaralaca.

S obzirom da selekcionu komisiju čine međunarodni filmski profesionalci, imperativ je da svi materijali budu dostavljeni na engleskom jeziku, koje mozete naći OVDE.