Mbështetje për valën e re të kineastëve të Kosovës - THIRRJE PËR APLIKIME

Mbështetje për valën e re të kineastëve të Kosovës - THIRRJE PËR APLIKIME

Grantet e Filmit të DokuFest, të njohura si “Mbështetje për valën e re të kineastëve të Kosovës”, është një iniciativë prestigjioze në Kosovë e krijuar për të ushqyer talentet e reja në industrinë e filmit. Ky program ofron një buxhet në të holla, mentorim në produksion dhe mbështetje të distribuimit për kineastët premtues nga Kosova. Kjo skemë e granteve është pjesë e programit më të gjerë të DokuFest, “Avancimi i Shoqërisë Demokratike përmes përdorimit të Artit dhe Kulturës”, i mbështetur nga Ambasada Suedeze në Kosovë, i cili synon të adresojë sfidat bashkëkohore shoqërore si erozioni i institucioneve demokratike, mungesa e dialogut dhe përjashtimi, duke bashkuar artet, kulturën dhe çështjet përkatëse sociale.

Ne po kërkojmë aplikime për deri në 6 ide filmash që do të jenë në listën e ngushtë bazuar në propozimin dhe materialet mbështetëse vizuale të paraqitura. Projektet e përzgjedhura do të zhvillohen më tej me kontributin e profesionistëve të filmit. 6 kineastë do të kenë mundësinë t’i paraqesin projektet e tyre një paneli ekspertësh, të cilët do të përzgjedhin 2 projekte filmike që do të prodhohen në vitin 2024.

DokuFest do të sigurojë një buxhet prej 7,000 eurosh në para, si dhe një kamerë profesionale dhe mbështetje për produksion dhe distribuimin. Për më tepër, kineastët e përzgjedhur do të marrin mentorim gjatë një periudhe gjashtëmujore për të ndihmuar në krijimin e filmave bashkëkohore.

Fokusi kryesor i këtij programi është të mbështesë talentet vendorë, tregimtarët e rinj, regjisorët dhe producentët, në prodhimin dhe shpërndarjen e tregimeve lokale në skenën ndërkombëtare. Nëpërmjet kësaj nisme, ne synojmë të promovojmë narrativat lokale nga këndvështrimi i artistëve të rinj dhe krijues.

Këto grante ofrojnë një mundësi alternative të financimit për realizimin e filmave në Kosovë, veçanërisht duke synuar kineastët të cilët mund të zhvillojnë dhe ofrojnë projektet e tyre brenda një afati kohor të caktuar. Individët e gatshëm për të bashkëpunuar me producentët e rinj përmes kompanive të regjistruara të prodhimit të filmit kanë të drejtë të aplikojnë.

Duke qenë se komisioni përzgjedhës përbëhet nga profesionistë ndërkombëtarë të filmit, është e domosdoshme që të gjitha materialet të dorëzohen në gjuhën angleze, të cilat mund të gjenden këtu.