GRANTE PËR FILMBËRËS

GRANTE PËR FILMBËRËS

MBËSHTJETJE E VALËS SË RE TË KINEASTËVE KOSOVARË

THIRRJE PËR APLIKIM

‘Promovimi i Shoqërisë Demokratike përmes Artit dhe Kulturës’ është një program i DokuFestit që synon t’u përgjigjet sfidave të shoqërisë bashkëkohore, të tilla si erozioni i institucioneve demokratike dhe mungesa e dialogut dhe gjithëpërfshirjes, duke shkrirë artet dhe kulturën me çështje më të gjera përkatëse shoqërore.

Një nga elementët kryesorë të këtij programi është dhënia e granteve për të mbështetur talentin lokal të tregimtarëve, regjisorëve dhe producentëve të rinj për prodhimin dhe shpërndarjen e tregimeve vendore në tregjet ndërkombëtare, duke promovuar kështu tregimet vendore të shikuara nga perspektiva e artistëve të rinj dhe kreativë.

Këto grante kanë për qëllim të sigurojnë financime alternative për prodhimin e filmave në Kosovë, për kineastët që mund të zhvillojnë dhe prodhojnë projektin brenda një afati të caktuar kohor. Përfituesit e këtyre granteve mund të jenë individë të cilët janë të gatshëm të angazhohen me producentë të rinj, përmes kompanive të regjistruara filmike.

KUSH MUND TË APLIKOJË?

Individët e lindur pas datës 31 dhjetor 1991 (shtetas të Republikës së Kosovës)

KOHËZGJATJA DHE BUXHETI

Individët mund të aplikojnë për financim për një periudhë deri në 12 muaj, përfshirë dorëzimin e pjesës përfundimtare të filmit. Buxheti maksimal i kërkuar për financim nga kjo thirrje nuk duhet të kalojë 10.000 EUR për grant.

DORËZIMI I APLIKACIONEVE

Aplikantët duhet të dërgojnë aplikacionet e plotësuara në [email protected]. Do të merren parasysh vetëm aplikacionet që përmbushin të gjitha kërkesat e thirrjes të specifikuara në udhëzimet për aplikime dhe formularin e aplikimit. Çfarëdo pyetje që mund të keni për përgatitjen e aplikacioneve ose detajet e aplikacionit mund të dërgohen me email në [email protected].

SESIONI INFORMATIV

DokuFest do të organizojë një sesion informues në lidhje me procedurat e aplikimit pas publikimit të Thirrjes për Aplikim. Sesioni informativ do të mbahet në Kino Armata, Prishtinë, më 27 tetor 2021, në orën 15:00.

DOKUMENTET:

Udhëzuesi për aplikim
01-Thirrje_per_Aplikim_(1).pdf
Forma e aplikimit për grante
Buxheti
05-Udhezuesi_PEP.pdf
Lista verifikuese


SRB/

PODRŠKA NOVOM TALASU KOSOVSKIH STVARAOCA FILMOVA

POZIV ZA DOSTAVU APLIKACIJA

„Unapređivanje demokratskog društva upotrebom umetnosti i kulture“ je program DokuFesta koji ima za cilj da odgovori na izazove savremenog društva, poput erozije demokratskih institucija i nedostatka dijaloga i inkluzije, spajanjem umetnosti i kulture sa širim relevantnim socijalnim temama.

Jedan od ključnih elemenata ovog programa je dodela grantova za podršku lokalnim talentima mladih pripovedača, reditelja, producenata za produkciju i distribuciju lokalnih priča na međunarodna tržišta, promovišući na taj način lokalne priče posmatrano iz perspektive mladih i kreativnih umetnika.

Namera ovih grantova je da obezbede alternativna sredstva za snimanje filmova na Kosovu, za autore koji mogu da razviju i izvedu projekat u zadatom vremenskom okviru. Korisnici ovih grantova mogu biti pojedinci koji su spremni da sarađuju sa mladim producentima, preko registrovanih kompanija za produkciju filmova.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Pojedinci rođeni nakon 31. decembra 1991. (državljani Republike Kosovo)

VREMENSKI OKVIR I BUDŽET

Pojedinci će imati pravo da se prijave za finansiranje za period od najviše 12 meseci, uključujući isporuku konačne verzije filma. Maksimalni budžet koji se traži za finansiranje iz ovog poziva za jedan grant ne bi trebalo da prelazi iznos od 10.000 evra.

PODNOŠENJE PRIJAVA/APLIKACIJA

Podnosioci aplikacija treba da podnesu popunjene formulare na [email protected] Razmotrićemo samo aplikacije koje ispunjavaju sve uslove poziva navedene u uputstvu za prijavljivanje i formularu aplikacije. Sva pitanja koja imate o pripremi aplikacija ili detaljima apliciranja za grant možete poslati putem emajla na adresu [email protected].

DOKUMENTI:

Uputstvo za aplikaciju
Formular aplikacije
Budzet
PPP Obrazac
Kontrolna lista