FORCË DINAMIKE E TRANSFORMIMIT INOVATIV SHOQËROR

FORCË DINAMIKE E TRANSFORMIMIT INOVATIV SHOQËROR

Fillojmë me projektin më të ri të DokuLab ‘KIST+’

Në kërkimin e zhvillimit dhe transformimit shoqëror, roli i edukimit dhe angazhimit të të rinjve nuk mund të mbitheksohet. Këtu hyn KIST+, një projekt që synon nxitjen e dialogut, luftimin e dezinformimit dhe nxitjen e një shoqërie gjithëpërfshirëse në Kosovë.

Nisma KIST+, si vazhdimësi e projektit themeltar KIST, ka zgjeruar shtrirjen e saj duke përfshirë 12 shkolla dhe 2 komuna. Në ngjarjen fillestare, partnerët e projektit nënshkruan Memorandume Mirëkuptimi për secilën nga shkollat përfituese.

Projekti KIST+, i financuar bujarisht nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë dhe i zbatuar nga DokuFest në partneritet me Qendrën për Arsim të Kosovës (KEC), synon të trajtojë çështjen e lajmeve të rreme dhe dezinformimit tek adoleshentët. Projekti është vazhdimësi e projektit themelor KIST, i cili ka zgjeruar shtrirjen e tij duke inkorporuar 12 shkolla nga po aq komuna.

Në thelbin e tij, KIST+ synon të krijojë forume të pavarura për diskutim dhe shkëmbim idesh për adoleshentët. Ai kërkon të kultivojë një mjedis të favorshëm për bashkëpunimin ndërmjet komuniteteve, edukimin qytetar dhe pjesëmarrjen aktive në komunitete. Aktivitetet e projektit planifikohen dhe zbatohen në bazë të parimeve dhe strategjive bazë për përfshirje.

Për më tepër, KIST+ është i përkushtuar ndaj promovimit të Literaturës Mediatike midis adoleshentëve dhe komuniteteve lokale, gjë që është thelbësore në zhvillimin e aftësisë për të lundruar në një shoqëri të drejtuar nga mjetet digjitale. Projekti punon drejt pajisjes së edukatorëve dhe drejtuesve të komunitetit me shkathtësi dixhitale për të udhëhequr të rinjtë. Qëllimi është t’i ndihmojmë ata në zhvillimin e fleksibilitetit për të identifikuar dhe rezistuar ndaj narrativave ekstremiste, gjuhës së urrejtjes dhe për të nxitur aftësitë socio-emocionale që nxisin angazhimin konstruktiv në shoqëri pa përdorur dhunën.

KIST+ me të vërtetë përfaqëson një forcë dinamike për transformim inovativ shoqëror në Kosovë. Duke fuqizuar adoleshentët dhe edukatorët, KIST+ jo vetëm që frymëzon ndryshimet shoqërore, por gjithashtu kultivon një brez individësh të mirëinformuar, digjitalisht dhe të përgjegjshëm ndaj shoqërisë, të cilët do të pajisen me mjetet që u nevojiten për të ndërtuar një shoqëri më gjithëpërfshirëse dhe më elastike.