IMMIGRANT JOURNAL

IMMIGRANT JOURNAL

Regjisor: Gazmir Lame, Viti i prodhimit: 2015.

Kohëzgjatja: 27min.

Licenca: DokuFest

Autorët e doracakut:

Gyltene Isufi, “Zenit” Prishtinë

Jeta Rexha, “Hajdar Dushi” Gjakovë

Merita Shala, “Mileniumi i tretë” Prishtinë

Lënda Mësimore:

-Sociologji

-Psikologji

-Edukatë qytetare

-Gjuhë angleze

Fushat e Kurrikulës:

Shoqëria dhe mjedisi, Gjuhë dhe komunikim.

Përshtatshëm për:

Shkallën kurrikulare 5, klasa XI – XII.

Kompetencat: Nxënës i suksesshëm, mendim kreativ, komunikues efektiv.

Shkarko fletën e punës / Download