Menu

Virtual Classroom

DokuFest’s educational department DokuLab has intensified the activities despite the pandemic and the lockdown of the educational sector in Kosovo. Our ‘Digital Media Clubs’ project has created an enjoyable virtual platform for participating students and has managed to produce a number of digital lessons to be used as an open-source for all schools that are interested in using these materials.

All of the content that was created and published as an open-source knowledge platform was produced in collaboration with the teachers who are acting as coordinators of the Digital Media Clubs in their respective schools.

Departamenti i edukimit i DokuFest i ka vazhduar aktivitetet pavarësisht pandemisë dhe gjendjes së sektorit arsimor në Kosovë. Projekti ynë i ‘Klubit të Medias Digjitale’ ka krijuar një platformë virtuale të këndshme për studentët pjesëmarrës si dhe ka menaxhuar të prodhojë një numër të caktuar të mësimeve digjitale të cilat do të shërbejnë si burim i hapur për të gjitha shkollat të cilat janë të interesuara për t’i përdorur këto materiale.

E gjithë përmbajtja e krijuar dhe e publikuar si platformë e njohurive me burim të hapur është prodhuar në bashkëpunim me mësuesit të cilët për momentin janë koordinatorë të Klubeve të Medias Dixhitale në shkollat e tyre përkatëse.

Grade VII / Civic Education / Lesson: Civil Society & Civic Activism

The approach has allowed other teachers to join the initiative and share the materials that they have used in the classroom, offered now in form of short videos that were developed as virtual lessons and posted on our Virtual Classroom. This platform is in accordance with the National Curricular Framework of Kosovo and is cross-referenced with the syllabus that teachers use on a daily basis. 

Our team has intensively worked with students from these schools to develop learning materials through EduTainment approach by building their skills in video editing and learning through creating. The DokuLab team is in particular thankful to students who are members of the Digital Media Clubs of schools ‘Asim Vokshi’ in Prishtina, ‘Thimi Mitko’ in Gjilan and ‘Avdullah Shabani’ in Caralevë. Their enthusiasm and proactiveness have inspired our team to create training modules that will be applied in all 23 Digital Media Clubs of Champion Schools in seven municipalities of Kosovo.

Qasja u ka lejuar edhe mësuesve të tjerë t’i bashkohen iniciativës dhe të ndajnë materialet që ata kanë përdorur në klasë, të ofruara tani në formën e videove të shkurtra të zhvilluara si mësime virtuale dhe të postuara në Klasën tonë Virtuale. Kjo platformë është në përputhje me Kornizën Kombëtare të Kurrikulave të Kosovës dhe është e nder-referuar me programin mësimor që mësuesit përdorin çdo ditë.

Ekipi ynë ka punuar intensivisht me studentë nga këto shkolla për të zhvilluar materiale mësimore përmes qasjes EduTainment duke zhvilluar aftësitë e tyre në redaktimin e videove dhe të mësuarit përmes krijimit. Ekipi i DokuLab është në veçanti falënderues për studentët që janë anëtarë të Klubeve të Medias Dixhitale nga shkollat ‘Asim Vokshi’ në Prishtinë, ‘Thimi Mitko’ në Gjilan dhe ‘Avdullah Shabani’ në Caralevë. Entuziazmi dhe proaktiviteti i tyre e kanë frymëzuar ekipin tonë për të krijuar module trajnimi që do të aplikohen në 23 Klubet e Medias Dixhitale të Shkollave Kampione në shtatë komuna të Kosovës.

Online training of Digital Media Club ‘Asim Vokshi’ Prishtina

We hope that the virtual classroom will be embraced by School Managers, individual teachers, Municipal Directorates of Education and the Ministry of Education, Science and Technology as an open-source platform to aid the educators in these difficult times.

The project has been generously supported and financed by German Development Cooperation (GIZ) as their invaluable contribution to strengthening the Education system in Kosovo. The Directorate of Education of Prizren Municipality has joined this initiative to include three additional schools from villages in Prizren municipality.

Si një platformë me burim të hapur e krijuar për t’i ndihmuar mësuesit në këto kohë të vështira, ne shpresojmë që klasës virtuale do t’i bashkohen Menaxherët e Shkollave, mësuesit, Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Projekti është përkrahur dhe financuar bujarisht nga Bashkëpunimi Gjerman për Zhvillim (GIZ) Kosovë si kontribut i tyre i çmuar në mbështetjen dhe fuqizimin e sistemit arsimor në Kosovë. Edhe drejtoria e Arsimit e Komunës së Prizrenit i është bashkuar kësaj iniciative për të përfshirë edhe tri shkolla shtesë nga fshatrat e kësaj komune.

Snapshot from the training process

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: