Printo

Fleta e punës për përdorimin e filmit në klasë

Debris

Filmi

Debris


Lënda

Gjuhë angleze


Përgatitur nga

Blerta Shehu, SH. M. "Adem Kastrati" Gjilan

Debris
Debris

Përshkrimi i filmit

This is a documentary about people who come from a different background and make their living by collecting cans.

Njësia mësimore

People of different backgrounds/lives/jobs. Passive voice.

Fushat e kurrikules

Languages and communication, environment and society

Përshtatshëm për

Scale V. Grade XI

Kompetencat

The competencies that should be attained by using this short film, based on Kosovo curriculum are: communication, expression, learning and the civic competence. Students evaluate and discuss about people with different backgrounds in Kosovo, who do different jobs. Moreover, students express ideas and feelings, as well as understand and respect the perspectives of others.

Objektivat

Students analyze and estimate people who come from different backgrounds, do different jobs and live different lives. Moreover, students express ideas and feelings, as well as understand and respect the perspectives of others.

Gjuhë angleze
DokuLab
Debris

Shfaqja e facilituar

Demonstration facilitates basing on the learning cycle. A movie screening is followed by a discussion with the audience. This process helps the audience that watches the film critically, reflects on the performance, engages by seeing the local problem in a global context, and ultimately deals with the right action that can impact social change. This guide facilitates discussion in the classroom environment.

Watch the movie. The audience views the film as a group.

Reflect on the film. After the screening, the audience reflects on the movie being watched, stopping their views, feelings and reactions. Essential to this approach is recognizing that each individual has ideas and holds values ​​that are being used for them. By stopping this, recognizing and respecting different ideas, feelings and values ​​help the audience to learn from the other.

See beyond the local context. During discussions, touches should examine, debate, and analyze the research raised in the film. To take this further, the audience is encouraged to relate the film and the problems in their lives and make them better known and created that they present.

Act. The audience characterizes the actions they can take to address poverty and inequality in their lives and communities, but also internationally.

Gjuhë angleze
DokuLab
Debris
Debris

Pikat e diskutimit

  1. Who are the people in this documentary? Where were they born?
  2. Do you think they are threatened by the job they do?
  3. How do you think they might get paid for the job they do?


Aktivitetet

Starter activity

Why these cans are being collected?

Main learning activities

Students watch the documentary as a group, after watching it ask them to work in small groups and ask them to discuss why children in the film were so inspired by the patriotic poems, and how they affected Esat’s life? Students prepare their answers in written form, afterwards present them.

Reflection

The Cube of Reflection - - - Students have a tangible cube that they roll to help them reflect together. In this cube they will have the three guiding questions which they have to answer. They are expected to understand, analyze and evaluate the content.

Gjuhë angleze
DokuLab

Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), të njohura gjithashtu si Qëllimet Globale, u miratuan nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara në 2015 si një thirrje universale për veprim për t’i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur planetin dhe për të siguruar që të gjithë njerëzit të gëzojnë paqe dhe prosperitet deri në vitin 2030.

17 SDG janë të integruara - domethënë, ata e pranojnë që veprimi në një zonë do të ndikojë në rezultatet në të tjerët, dhe se zhvillimi duhet të balancojë qëndrueshmërinë sociale, ekonomike dhe mjedisore. Nëpërmjet premtimit për të lënë askend pas, vendet janë zotuar të ndjekin përparimin e shpejtë për ata më të rrezikuarit sa më parë. Kjo është arsyeja pse SDG-të janë krijuar për të sjellë botën në disa ‘zero’ që ndryshojnë jetën, duke përfshirë zero varfërinë, urinë, SIDA’n dhe diskriminimin ndaj grave dhe vajzave.

Të gjithë janë të nevojshëm për të arritur këto objektiva ambiciozë. Krijimtaria, njohuria, teknologjia dhe burimet financiare nga e gjithë shoqëria është e nevojshme për të arritur SDG-të në çdo kontekst.

DokuFest përmes programit edukativ në kuadër të departamentit DokuLab është përkushtuar që të senzibilizojë rininë, për të mësuar më shumë për Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm kryesisht përmes shfaqjeve të filmave nëpër shkolla dhe trajnimit të mësimdhënësve në përdorimin e filmit dhe mjeteve audiovizuale në procesin mësimor.

Ky udhëzues është prodhuar me këtë qëllim dhe është i bashkërenduar me kornizën kurrikulare të arsimit parauniversitar.

Për të kërkuar shfaqjen e filmit vizitoni Bibliotekën Digjitale të Mësimdhënesit.