NJËSITË MËSIMORE – SOCIOLOGJI


Funksionet e ideologjisë

Ideologjia konservatore dhe radikale

Nacionalizmi

Burimet, format dhe manifestimi i nacionalizmit

Nacionalizmi dhe luftërat


KLASA XI: Shoqëria njerëzore

Familja si rregullator i marrëdhënieve seksuale

Familja si çerdhe e riprodhimit të gjinisë njerëzore

Sociopatologjia: Anomia e Dyrkemit; Etiketimi.

 

KLASA XI: Kultura dhe format e vetëdijes shoqërore [Morali, Vetëdija morale]

KLASA XI: Normat shoqërore

KLASA XI: Familja

KLASA XI: Gjinia, seksualiteti, roli gjinor


Migrimet e popullsisë

Varfëria dhe pa punësia


Klasa XII: Familja, konceptet themelore

Klasa XII: Farefisnia, marrëdhëniet familjare

Klasa XII: Familja dhe martesa në histori

Klasa XII: Gruaja në martesë, në familje dhe shoqëri

Klasa XII: E drejta zakonore dhe tradita

 


KLASA XII: Kur u krijua shteti?

KLASA XII: Mendimi sociologjik për shtetin dhe politikën në kohën e re

KLASA XII: Shteti dhe shoqëria


KLASA XI: Ndërtimi i personalitetit

KLASA XI: Arsimi kusht i domosdoshëm për ndërtimin e personalitetit

KLASA XI: Tipologjia e religjioneve

KLASA XI: Tipet e organizatave fetare

KLASA XI: Sektet

KLASA XI: Etniciteti

KLASA XI: Raportet midis grupeve etnike

KLASA XII: Funksionet shoqërore të religjionit

KLASA XII: Funksioni ideologjik i religjioniot

KLASA XII: Sekularizmi

KLASA XII: Mediat dhe propaganda