0 Comments

MËSIMDHËNËSIT VIZUALË

Ekipi ynë i departamentit DokuLab në shkurt vazhdoi seancat e rregullta të zhvillimit të fletave të punës për të pasuruar […]

0 Comments

Filmi përtej argëtimit!

Përdorimi i filmit në klasë sjell përfitime të shumëfishta. Përveç zhvillimit të të menduarit kritik dhe inkurajimit të perspektivave jo-konvencionale […]

0 Comments

Zgjidhje Kreative për Gjeneratën Digjitale

Klubet e Medias Digjitale në Shkollat Kampione në shtatë komuna në Kosovë, gjatë muajit Shkurt dhe Mars kanë përfunduar me […]

0 Comments

Visual Teachers

Our DokuLab team in February continued regular sessions of Film Guide development to enrich the Teacher’s Digital Library. The last […]

0 Comments

Film beyond entertainment!

Using film in the classroom has multiple benefits. Apart from developing critical thinking and encouraging unconventional perspectives through critical discussions […]

0 Comments

Creative Solutions for Digital Generation

The Digital Media Clubs in the Champion Schools in seven municipalities of Kosovo, during February and March have concluded with […]

0 Comments

Brighten the Classroom with Powerful Images

Due to a winter recess, in the month of January our “Film and Factual Media” team facilitated only five screenings […]

0 Comments

FUTURE IS HERE

To Each Their Own Documentary: Eighth Edition of the Film School It is insufficient for young people to watch inspirational, […]

0 Comments

The culture of communication

The dynamics of the project in January extended its activities throughout the municipalities where the project takes place. The Media […]

0 Comments

Digital Media Clubs

A new project with the support of the German Development Cooperation has created 20 Digital Media Clubs in Champion Schools […]