Printo

Fleta e punës për përdorimin e filmit në klasë

Blinera n’rrjet

Filmi

Blinera n’rrjet


Lënda

TIK


Përgatitur nga

Litvane Spahija, SH. M. "Hajdar Dushi" Gjakovë

Blinera n’rrjet
Blinera n’rrjet

Përshkrimi i filmit

Së pari, dije që nuk je i vetmi në këtë udhëtim. Mediat sociale kanë marrë mendjet e shumë vetave dhe tani është bërë qëllimi i jetës së adoleshentëve në të gjithë botën për ta bërë ushqimin e tyre sa më mahnitës. Ndonjëherë është në të vërtetë një mënyrë e mirë për të shprehur krijimtarinë. Ideja e mediave sociale, në përgjithësi, është një koncept i shkëlqyeshëm dhe një mënyre e mirë për të shprehur krijimtarinë. Problemi qëndron kur ne fillojmë të konsumohemi me sa pëlqime ose komente marrim në një postim.

Përfytyroni këtë: ju dhe familja juaj jeni në një pushim të bukur. Sapo keni blerë veshje të reja që mezi prisni të bëni fotografi në mënyrë që të mund të postoni fotografi në to. E gjitha është interesante dhe madhështore, por më pas kur më në fund postoni atë fotografi, e shihni veten duke vështruar telefonin tuaj, duke rifreskuar vazhdimisht faqen për të parë se sa pëlqime keni marrë në 10 minuta.

Nëse ai numër nuk është së paku ta zëmë 50, atëherë jeni i bindur që duhet ta fshini foton: MENJËHERË. Atëherë mendoni me veten tuaj se fotoja është shumë e mirë për t’u humbur, kështu që mbase mund të provoni ta ripostoni në një kohë tjetër kur ndjekësit tuaj janë më aktivë. Ajo që ka ndodhur me ju është që tani i keni kaluar të gjitha pushimet tuaja duke u përqëndruar në një aplikacion. Mirëpo menjëherë pas këtyre mendimeve e mbyllim aplikacionin, duke e hapur vetëm pas tre minutave më vonë.
Për disa arsye, ne e kemi regjistruar asi soji në kokë që nëse fotoja jonë nuk merr të paktën një numër të caktuar të pëlqimeve, atëherë ne kemi gabuar diku.
Nëse ne do të merrnim të gjithë energjinë që përdorim për t’u brengosur nëse do t’I bënim rrjetet tona sociale tona kaq të përsosura dhe ta shpenzonim këtë energji në qëllimet dhe aspiratat tona në jetë, atëherë imagjinoni sa të suksesshëm do të kishim qenë.

Pavarësisht nëse një person ëndërron të jetë avokat ose shkrimtar, qëllimet e tyre do të jenë shumë më të lehta nëse thjesht e përqendrojnë vëmendjen e tyre në popullaritetin e mediave sociale dhe përqendrohen në jetën e bukur që iu është dhënë dhe mundësitë që iu presin përpara. Çështja është që kur të jemi të suksesshëm në fushat tona të punës apo të martohemi e të bëhemi me fëmijë, burimet e ndryshme të rrjeteve tona sociale, fotografitë e famshme të profilit dhe pëlqimeve do të jenë asgjë më shumë se sa një kujtim i largët. Ajo që dua të them (pyes) me të vërtetë:  A po paguajnë studentët gjithë ato të holla për një arsim të mirëfilltë në universitet apo vetëm për t’u dukur bukur në foton e postuar ditën e diplomimit në Instagram? Mos harroni se është vetëm një numër; mos e lejo që të të percaktojë vlerën tënde! Sepse ‘KRAHASIMI ËSHTË VDEKJA E GËZIMIT’

Njësia mësimore

Interneti.

Fushat e kurrikules

Jeta dhe Puna, Gjuhët dhe Komunikimi, Shoqëria dhe Mjedisi, Shkencat e Natyrës.

Përshtatshëm për

Shkallën 5 dhe 6 të Kurrikulës së Kosovës,  Klasa X dhe XI.

Kompetencat

Kompetenca e komunikimit dhe të të shprehurit - Komunikues efektiv
Kompetenca e të menduarit - Mendimtar kreativ
Kompetenca e të nxënit - Nxënës i suksesshëm

Objektivat

Pyetje dhe përgjigje për temën e dhënë në njërën nga format e të shprehurit.

Bashkëpunon me të tjerët pavarësisht prejardhjes, aftësive dhe nevojave të veçanta për arritjen e një qëllimi të përbashkët në aktivitet në klasë/shkollë apo jashtë saj.

Identifkon vlera shoqërore që kultivohen në klasë, shkollë apo familje si p.sh., besimin e ndërsjellë, tolerancën, solidaritetin, respektin, mirësjelljen etj.

TIK
DokuLab
Blinera n’rrjet

Shfaqja e facilituar

Shfaqja e facilituar bazohet në ciklin e mësimnxënies. Një shfaqje filmi pasohet nga një diskutim me audiencën. Ky proces ndihmon audiencën që të shikojnë filmin me sy kritik, reflektojnë, angazhohen duke parë problemin lokal në kontekst global dhe përfundimisht të merren me veprime të duhura që mund të ndikojnë në ndryshim shoqëror. Ky udhëzues e faciliton diskutimin në ambient të klasës.

Shikoni filmin. Publiku e shikon filmin si grup.

Reflektoni mbi filmin. Pas shfaqjes, audienca reflekton mbi filmin e shiquar, duke i ndarë pikëpamjet, ndjenjat dhe reagimet e tyre. Thelbësore për këtë qasje është njohja që çdo individ ka ide dhe mban vlera që janë të rëndësishme për ta. Duke e ndarë këtë, njohja dhe respektimi i ideve, ndjenja dhe vlerave të ndryshme ndihmon audiencën për të mësuar nga njëri-tjetri.

Shihni përtej kontekstit lokal. Gjatë diskutimeve, pjesëmarrësit duhet të ekzaminojnë, debatojnë dhe analizojnë çështjet e ngritura në film. Për të marrë këtë më tej, audienca inkurajohet të lidh filmin dhe çështjet në jetën e tyre dhe t’i kuptojnë më mirë njohuritë e përbashkëta që ata posedojnë.

Vepro. Audienca i konsideron veprimet që mund të ndërmarrin për të adresuar varfërinë dhe pabarazinë në jetën e tyre dhe të komuniteteve, vendeve por edhe në nivel ndërkombëtar.

TIK
DokuLab
Blinera n’rrjet
Blinera n’rrjet

Pikat e diskutimit

  1. Çka është interneti?
  2. Çka ofron interneti, të ceken shërbimet e internetit?
  3. Çka mund të bëni në internet konkretisht të ceken veprimet qe mundeni t’i kryeni në internet?
  4. Sa mendoni që ka dobi shfytëzimi i internetit dhe të ceken disa prej tyre?
  5. Nëse mendoni se ka mangësi shfrytëzimi i internetit të numërohen ato mangësi?
  6. A mund të menagjoni kohën dhe mënyren e perdorimit të rrjeteve sociale për të minimizuar dëmët që i shkakton përdorimi jo i drejtë i tyre?
  7. Sa përmbajnë lajme të rreme “fake”, rrjete sociale dhe si ndikojnë ato te ju?


Aktivitetet

Evokim

Diskutohet me nxënës për përdorimin e internetit. Japin disa shembuj të përdorimit të rrjeteve sociale, navigimit në faqe të sigurta në internet.

Rrjeti i diskutimit

Pas mbarimit të filmit nxënësve u kërkohet të shfletojnë librin në njësinë mësimore “Përparësitë dhe mangësitë e internetit” dhe pastaj diskutojnë për pikat e diskutimit që janë të parapara më lartë, duke ju referuar filmit të shfaqur “BLINERA N’RRJET” (shënohen në tabelë)

TIK
DokuLab

Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG), të njohura gjithashtu si Qëllimet Globale, u miratuan nga të gjitha Shtetet Anëtare të Kombeve të Bashkuara në 2015 si një thirrje universale për veprim për t’i dhënë fund varfërisë, për të mbrojtur planetin dhe për të siguruar që të gjithë njerëzit të gëzojnë paqe dhe prosperitet deri në vitin 2030.

17 SDG janë të integruara - domethënë, ata e pranojnë që veprimi në një zonë do të ndikojë në rezultatet në të tjerët, dhe se zhvillimi duhet të balancojë qëndrueshmërinë sociale, ekonomike dhe mjedisore. Nëpërmjet premtimit për të lënë askend pas, vendet janë zotuar të ndjekin përparimin e shpejtë për ata më të rrezikuarit sa më parë. Kjo është arsyeja pse SDG-të janë krijuar për të sjellë botën në disa ‘zero’ që ndryshojnë jetën, duke përfshirë zero varfërinë, urinë, SIDA’n dhe diskriminimin ndaj grave dhe vajzave.

Të gjithë janë të nevojshëm për të arritur këto objektiva ambiciozë. Krijimtaria, njohuria, teknologjia dhe burimet financiare nga e gjithë shoqëria është e nevojshme për të arritur SDG-të në çdo kontekst.

DokuFest përmes programit edukativ në kuadër të departamentit DokuLab është përkushtuar që të senzibilizojë rininë, për të mësuar më shumë për Qëllimet e Zhvillimit të Qëndrueshëm kryesisht përmes shfaqjeve të filmave nëpër shkolla dhe trajnimit të mësimdhënësve në përdorimin e filmit dhe mjeteve audiovizuale në procesin mësimor.

Ky udhëzues është prodhuar me këtë qëllim dhe është i bashkërenduar me kornizën kurrikulare të arsimit parauniversitar.

Filmat tjerë që korespondojnë me këtë temë dhe të cilat mund të përdoren për trajtimin e temave të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm janë:

Kjo është Tringa
Matrix

Lexo më shumë në këtë temë:

UN Women Digital Library

Learn about SDG’s

Gender stereotyping

Gender Equality Training

Për të kërkuar shfaqjen e filmit vizitoni Bibliotekën Digjitale të Mësimdhënesit