EDUKATË QYTETARE


Lista e filmave dhe materialeve didaktike në dispozicion

KLIKO KËTU PËR NJËSITË MËSIMORE

Rëndësia e multikulturalizmit në shoqëri Kl. XI

Marrëdhëniet prindër – fëmijë dhe roli i prindërve në edukimin e socalizimin e fëmijës kl. IX


Njësia mësimore:
Çrregullimet psikologjike, Agresiviteti,
Konfliktet, Të mësuarit në bazë të imitimit,
Mediat, Pasurimi i fjalorit, Lindja e Mesme,
Diversiteti Kulturor.


Njësia mësimore:
Panairet, Trashëgimia e vlerave kulturore, shtresëzimi shoqëror, pasurimi i fjalorit, komunikimi, përshkrimi i qytetit dhe tregimet e emigrantëve, migrimi, globalizimi, kujtesa, depresioni kolektiv, arti industrial, qytetaria aktive, tregtia e lirë.