Ndriçoni klasën tuaj me imazhe të fuqishme

Ndriçoni klasën tuaj me imazhe të fuqishme

Me shfaqjet e bëra në shkolla, nga filmat e prodhuar të DokuFest nxënësit mësuan dhe diskutuan për përgjegjësinë, paragjykimet, tolerancën dhe shumë tema tjera…

Artikulli i plotë në versionin anglisht.

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo