Kultura e komunikimit

Kultura e komunikimit

Klubet e Mediave në shkollat kampione të shtatë komunave të Kosovës, kanë mbajtur trajnimin e parë për krijimin e magazinave shkollore dhe përdorimin e mediave digjitale, krijimin e intervistave, fotografimin e portreteve, përdorimin e rrjeteve sociale si dhe mënyrat për të hulumtuar online temat specifike duke punuar në grupe.

Duke u përkthyer…

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo