Future is Here, edicioni i tetë

Future is Here, edicioni i tetë

Përmes projektit “Shkolla dhe filmi dokumetar”, DokuFest i mëson të rinjve procesin e filmbërjes dhe dokumentarit, ashtu që ata të paraqesin vizualisht rrethin e tyre - duke i dhënë atyre paisje dhe njohuritë elementare nga profesionistë të kësaj fushe.

Artikulli i plotë, në versionin anglisht.

Ky projekt përkrahet nga National Endowment for Democracy.

DokuLab

Departamenti edukativ i DokuFest - DokuLab menaxhon Qendrën e Produksionit të Filmit për të Rinjë dhe fuqizon mësimdhënësit në përdorimin e mjeteve audio-vizuele në procesin mësimor dhe ndërlidhjen e tyre me metodat tradicionale, e që adresojnë çështjet komplekse, zhvillojnë mendimin kritik dhe promovojnë zhvillimin shoqëror tek të rinjtë.

DokuLab Logo