Menu

FILM SCREENINGS AND DEBATES FOR STUDENTS DURING LOCKDOWN

One of the major challenges for our educational program was the incorporation of the film through online platforms. Right after the prevention measures were adopted due to pandemic, our education department started working on the development of an online platform that would facilitate teachers and students easier access to films, didactic materials and worksheets for students.

Throughout this period we organized regular film screening sessions in schools utilizing films produced through DokuFest Documentary Film Production Center. All of these films were produced primarily by young filmmakers from Kosovo, Albania, North Macedonia, Serbia, Bosnia and Herzegovina.

Njëra ndër sfidat kryesore të departamentit tonë të edukimit ishte përfshirja e filmave në platformat online. Menjëherë pas miratimit të masave parandaluese për shkak të pandemisë, departamenti ynë i edukimit nisi punën për zhvillimin e një platforme online e cila do t’u mundësonte dhe lehtësonte mësuesve dhe studentëve qasjen në filma, materialet didaktike si dhe fletat punuese për studentët.

Gjatë gjithë kësaj periudhe ne kemi organizuar sesione të rregullta të shfaqjes së filmave në shkolla duke përdorur filmat e prodhuar përmes Qendrës së Prodhimit të Filmit Dokumentar DokuFest. Të gjithë këta filma janë prodhuar kryesisht nga kineastë të rinj nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina.

Jeta Rexha, who lectures Psychology in ‘Hajdar Dushi’ high school organizes weekly ‘Karl Popper Debates’ format that focuses on relevant and often deeply divisive propositions, emphasizing the development of critical thinking skills, and tolerance for differing viewpoints.

Jeta Rexha, e cila ligjëron lëndën e Psikologjisë në shkollën e mesme ‘Hajdar Dushi’ organizon formatin e përjavshëm të debatit ‘Karl Popper’ që përqendrohet në propozime përkatëse dhe shpeshherë thellësisht përçuese, duke u dhënë hapësirë zhvillimit të aftësive të të menduarit kritik, dhe tolerancës për këndvështrimet e ndryshme.

Each week, a team of three students from XII grade debated the team of three students from XI grade by offering arguments and direct questions to the opposing team. The DokuFest team is regularly invited to offer constructive feedback, commenting on logical flaws, insufficient evidence, or arguments that debaters may have overlooked. During April, through this approach, we screened films ‘Kosovatrans’ a short film about an 18-year-old female transgender in Kosovo and her journey, struggles, and transformation. The debate for this film focused on the acceptance and human rights of the LGBT community in Kosovo. In the second week, we used the film ‘MAN’ while a very vibrant discussion focused on gender stereotyping and the risks of having gender-specific jobs.

Çdo javë, një ekip prej tre studentësh nga klasa XII debatoi me ekipin e tre studentëve nga klasa XI duke ofruar argumente dhe pyetje të drejtpërdrejta për ekipin kundërshtar. Ekipi i DokuFest është i ftuar rregullisht që të ofrojë komente konstruktive, duke komentuar të metat logjike, provat e pamjaftueshme ose argumentet që debatuesit mund të kenë anashkaluar. Gjatë muajit Prill, përmes kësaj qasjeje, ne kemi shfaqur filmat ‘Kosovatrans’ një film i shkurtër për një transgjinore femër 18 vjeçare në Kosovë dhe rrugëtimin, betejat dhe transformimin e saj. Debati për këtë film u përqëndrua në pranimin dhe të drejtat e njeriut të komunitetit LGBT në Kosovë. Në javën e dytë, shfaqëm filmin ‘BURRË’, ndërsa një diskutim shumë aktiv pasoi rreth stereotipizimit gjinor dhe rreziqet e të pasurit një punë specifike gjinore.

The film screening of “Under the Veil’ focused on early marriages, while screening of the film ‘Ergys’ ignited the discussion on the importance of economic aspect for happiness. All of these discussions were carefully aligned with the Curricular Framework and lesson plan of ms. Rexha.

The activities included collaboration with Sociology and Psychology teacher of High School ‘Ulpiana’ in Lipjan as well where series of screenings for a number of classes included films as ‘Our New President’ which focused on the influence of new media in opinion-shaping and bias reporting. During the Psychology class of ms. Feride Thaçi, students were asked to discuss the topic of the film in a local context, specifically focusing on false reporting, fake news, and ghost journalism. The Sociology class of ms. Jehona Luma screened the film ‘Under the Veil’ to several classes followed by a series of discussions on early marriages and family values. 

Shfaqja e filmit “Nën Duvak” u përqëndrua në martesat e hershme, ndërsa shfaqja e filmit ‘Ergys’ ndezi diskutim për rëndësinë e aspektit ekonomik për lumturinë. Të gjitha këto diskutime u rreshtuan me kujdes krashi Kornizës Kurrikulare dhe planit mësimor të znjsh .Rexha.

Aktivitetet përfshinë edhe bashkëpunim me mësuesin e Sociologjisë dhe Psikologjisë së Shkollës së Mesme ‘Ulpiana’ në Lipjan ndërkaq një seri shfaqjesh për një numër klasash përfshinë filma si ‘Presidenti ynë i Ri’ i cili u përqëndrua në ndikimin e mediave të reja në formimin e opinioneve dhe raportimin e anshëm. Gjatë orës së Psikologjisë të znjsh. Feride Thaçi, studentëve ju kërkua që të diskutojnë temën e filmit në një kontekst lokal, me fokus specifik në raportimet e rreme, lajmet e rreme dhe gazetarinë fantazmë. Klasa e sociologjisë së znjsh. Jehona Luma shfaqi filmin ‘Nën Duvak’ në disa klasa dhe filmi u ndoq nga një seri diskutimesh mbi martesat e hershme dhe vlerat familjare.

The majority of the screenings will take place in May, as a support mechanism for teachers that have interconnected film screenings into their curricular program by using didactic materials developed earlier for all of the films on the online platform of DokuFest.

Ndërkaq, pjesa më e madhe e shfaqjeve do të ndodhin në maj, si një mekanizëm mbështetës për mësuesit që kanë ndërlidhur shfaqjet e filmave në programin e tyre kurrikular – duke përdorur materiale didaktike të zhvilluara më herët për të gjithë filmat në platformën online të DokuFest.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: