Menu

THIRRJE PËR APLIKIM

Leave a comment

DokuFest, në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, fton mësimdhënësit që ligjerojnë lëndët mësimore të fushave kurrikulare Gjuhët dhe komunikimi, Artet, Shoqëria dhe mjedisi dhe Jeta dhe puna, të shkallëve kurrikulare 5 dhe 6 (klasat X-XII), të aplikojnë për punëtorinë që mbahet më 7-11 nëntor 2019. APLIKO KËTU

Punëtoria organizohet në kuadër të projektit “Përfshirja e edukimit mediatik dhe informativ në arsimin e mesëm, të lartë dhe joformal në Kosovë” mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë Norvegjeze në Prishtinë.


Qëllimi i punëtorisë është fuqizimi i mësimdhënësve për të facilituar procesin mësimor, përmes përdorimit të mjeteve dhe edukimit dhe informimit mediatik. Punëtoria në veçanti do të fokusohet në perspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, duke i kushtuar vëmendje të veçantë mësimit për të nxënë, zotësisë për vlerësimin dhe procedimin efektiv e të ndërgjegjshëm të informacionit, të nxënit elektronik dhe aftësisë për shfrytëzimin e teknologjive të epokës digjitale.


Modulet e punëtorisë përfshijnë ligjeratat për efektet pozitive dhe negative të mediave, metodat e vlerësimit kritik dhe kuptimit të mesazheve mediatike.


Inkurajohen mësimdhënësit që janë të gatshëm për bashkëpunim në adresimin e çështjeve ndërkurrikulare që përfshijnë edukimin për media, edukimin për shoqëri demokratike, edukimi për paqe dhe arsimi për zhvillim të qëndrueshëm. Për më tepër, inkurajohen mësimdhënësit që aplikojnë forma të organizimit mësimor, që kanë për qëllim zhvillimin e vetëbesimit, iniciativës, zgjidhjen e problemeve dhe stimulimin e kreativitetit të nxënësve.


Për shkak të numrit të limituar të vendeve, përzgjedhja e mësimdhënësve do të bëhet përmes vlerësimit të aplikacionit.


Të interesuarit mund të aplikojnë deri më 23 tetor 2019 përmes formës në vijim: APLIKO KËTU

CALL FOR APPLICATIONS

DokuFest, in cooperation with the OSCE Mission in Kosovo, calls teachers of Languages and Communication, Arts, Society and the Environment, and Life and Work fields, levels 5 and 6 (grades X-XII), for a workshop on media literacy from 7 to 11 November 2019.


The workshop is organized in the framework of the “Induction of Media and Information Literacy into the Secondary, Higher and Informal levels in Kosovo” project, supported by the Royal Norwegian Embassy in Prishtinë/Priština.


It aims to strengthen teachers’ skills to facilitate the learning process through the use of media and information literacy tools. The focus will be on the lifelong learning perspective, with particular attention to teaching for learning, the ability to evaluate information, effective and conscientious consumption of information, e-learning and the ability to utilize new digital technologies.


Workshop modules include lectures on the effects of media, methods of critical evaluation and understanding media messages.


Teachers interested in addressing cross-curricular issues involving media literacy and in studies covering democratic societies, peace and sustainable development are encouraged to apply. Moreover, teachers who apply methods aimed at developing self-confidence, initiative, problem-solving and stimulating student creativity are also encouraged to apply.


Due to the limited number of seats, the selection of teachers shall be done through evaluation of applications.


Please apply by October 23, 2019 using this form: APPLY HERE

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

DokuFest, u saradnji sa Misijom OEBS-a na Kosovu, poziva nastavnike jezika i komunikacije, umetnosti, društva i životne sredine, i života i rada, nastavnog nivoa 5 i 6 (razredi X-XII), na radionicu o medijskoj pismenosti koja će se održati od 7. do 11. novembra 2019. godine.


Radionica se organizuje u okviru projekta „Uvođenje medijske i informatičke pismenosti u srednje, visoko i neformalno obrazovanje na Kosovu“, koji podržava Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.
Njen cilj je da se unaprede veštine nastavnika da pomognu u procesu učenja koristeći audio-vizuelna sredstva medijske i informatičke pismenosti. Radionica će se usredsrediti na perspektivu celoživotnog učenja, sa posebnim akcentom na nastavu radi učenja, sposobnost ocenjivanja informacija, delotvorno i savesno korišćenje informacija, e-učenje i sposobnost korišćenja nove digitalne tehnologije.


Moduli radionice obuhvataju predavanja o uticaju medija, metode kritičke ocene i razumevanje medijskih poruka.


Pozivaju se da se prijave nastavnici zainteresovani za rešavanje različitih pitanja medijske pismenosti iz nastavnog plana i programa i za predavanja koja obuhvataju demokratska društva, mir i održivi razvoj. Štaviše, pozivaju se da se prijave i nastavnici koji primenjuju metode čiji je cilj razvoj samopouzdanja, preuzimanje inicijative, rešavanje problema i stimulisanje kreativnosti kod učenika.


Zbog ograničenog broja mesta nastavnici će se birati tako što će se ocenjivati njihove prijave.


Molimo vas da se prijavite do 23. oktobra 2019. godine, koristeći ovaj obrazac: PRIJAVI SE OVDE

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: