BIBLIOTEKA DIGJITALE E MËSIMDHËNËSIT

Platformë virtuale me materiale didaktike për përdorimin e filmit në klasë në përputhje me Kornizën Kurrikulare të Republikës së Kosovës. Krijoni një llogari për qasje të pakufizuar në Bibliotekën Digjitale me 157 filma dhe me 115 fleta të punës për përdorimin e filmit në klasë.

12 SHKOLLA PARTNERE NË PUNËTORINË PËR PËRDORIMIN E MJETEVE AUDIO-VIZUELE NË MËSIMDHËNIE

12 SHKOLLA PARTNERE NË PUNËTORINË PËR PËRDORIMIN E MJETEVE AUDIO-VIZUELE NË MËSIMDHËNIE

Me 28 tetor dhe 4 nëntor DokuFest dhe KEC (Kosova Education Center)  në kuadër të projektit “Transformimi Shoqëror Inovativ në Kosovë” – KIST+, janë mbajtur punëtoritë mbi “Përdorimin e mjeteve audio-vizuele në mësimdhënie”, me mësimdhënësit e 12 shkollave partnere të projektit, me fokus në përdorimin e filmit dokumentar dhe integrimin e tij në kornizën kurrikulare për arsimin parauniversitar.

10/11/23

"Përdorimi i mjeteve audiovizuele në mësimdhënie mua si mësimdhënëse më ka ndihmuar jo vetëm që të arrijë rezultatet dhe qëllimet e planifikuara gjatë një ore mësimore, por edhe të jem një hap më pranë arritjes së kompetencave të përcaktuara nga Korniza Kurrikulare e Kosovës."

Jeta Rexha, Mësimdhënëse Gjimnazi ‘Hajdar Dushi’ Gjakovë